Artikel

Vragen, issues, doelen en bedoelingen

Mapping document

Waar zou het over moeten gaan bij ‘creatieve processen' in relatie tot innovatie? Wat willen we bedoelen met ‘creative resources development’ en ‘creatieve innovatie’? Waarom is het belangrijk? En voor wie?

Mapping Document

Vragen en issues
Wat zijn de (nieuwe) vragen die we stellen in organisaties en in de samenleving? Waar bestaan de creatieve processen uit? Wat zijn de kernelementen en kernprocessen? Waar liggen de aanknopingspunten bij bestaande praktijken binnen organisaties. Wat zijn de knelpunten en de nieuwe kansen? Wat is het nieuwe dat we brengen?

De doelen en de 'bedoelingen'
Wat is het doel wat ons voor ogen staat? En wat zijn de achterliggende bedoelingen: waarom willen we het? Bijvoorbeeld het programmeren, organiseren/regisseren van creatieve innovatie binnen / met organisaties. Crossovers en samenwerkingen entameren. Nieuwe vragen stellen mbt creatieve processen in relatie tot innovatie.


Posities
- functies > betekenissen
- crossovers en diversiteit als voorwaarde voor vernieuwing
- betrokkenheid, participatie: samen-werken / samen-leven
- ruimte voor een andere manier van denken, kijken, voelen
- auteurschap, leiderschap, ambitie, ondernemerschap
- collectieve crativiteit


Vragen en issues
- hoe nu/ vandaag omgegaan wordt met…..
- wat we ten diepste eigenlijk zouden willen 
- waar brengen we onze fantasieen onder
- hoe verbinden wij nieuw met bestaand gedachtegoed
- waar en hoe geven wij het een (continue) plek
- hoe willen wij samenwerken


Doel en 'bedoelingen'
- cultuur als motor voor innovatie herkenbaar en inzetbaar maken
- stimuleren van creatieve processen binnen en tussen organisaties/ domeinen/ sectoren
- toegevoegde waarde van creatieve processen herkenbaar maken
- waarde creeren door andere benaderingen ('andere dingen doen' ipv 'dingen anders doen')
- onverwachte combinaties, samenwerkingen: 'vitale' coalities
- het inzetten en ontwikkelen van andere kwaliteiten van betrokkenen 
- grotere inzetbaarheid creatieve potentieel in diverse vormen
- loskomen van bestaande denkkaders
- nieuw leiderschap


Wat willen we ermee?
- nieuwe denkkaders ontwikkelen en vormgeven 
- assesments, observaties, coaching
- ontmoetingen, uitwisseling en conversaties organiseren
- ontwerpenvan nieuwe betekenisssen (ipv nieuwe functies) / produceren/ begeleiden