Artikel

Presentatie buurtenergie in de Wildemanbuurt

Is het mogelijk om energie te halen uit brood of groente, fruit en tuin afval (GFT- afval) in de Wildemanbuurt? De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) deed in opdracht van de Lucas Community en The Beach onderzoek naar de haalbaarheid van het opzetten van lokale energie productie in de Wildemanbuurt op basis van biovergisting. De onderzoeksresultaten werden op 21 februari gepresenteerd bij The Beach.

biovergister.jpg

Download de folder en de onderzoeksrapporten op de website van de Wetenschapswinkel Wageningen University & Research. 

Mobiele broodvergister

Gedurende een half jaar stond de mobiele broodvergister van Cascoland in de Wildemanbuurt in Amsterdam-West om te laten zien hoe oud brood kan worden omgezet in gas. Daarvan kan een kleine hoeveelheid biogas worden geproduceerd. De container waarin de vergister stond, bestond uit een deel waar het oude brood werd omgezet in gas en een deel met een keukentje dat gebruikt werd voor kookworkshops waarin bewoners gezamenlijk konden koken. De installatie werd beheerd door bewoners uit de Wildemanbuurt en oogstte veel belangstelling. 
De mobiele vergister liet de buurtbewoners zien hoe het principe van biovergisting werkt en dat oud brood (en ook ander organisch afval) op deze manier op een duurzame manier kan worden gebruikt. 
Het project stimuleerde ook het gemeenschapsgevoel. Buurtbewoners waren trots op hun ‘Osdorpgas’. 
 

Technische haalbaarheid

Uit het onderzoek bleek dat voor het produceren op wijkniveau een grotere vergister nodig is en er daarvoor naast oud brood  ook ander organisch afval nodig is zoals GFT-afval (groente, fruit en tuin afval) en oliën en vetten. Het is technisch haalbaar om een vergistingsinstallatie op wijkschaal te bouwen, maar de opbrengst van het gas is bescheiden. Het beste is om het gas direct om te zetten in elektriciteit en warmte. Het GFT-afval van de hele wijk levert dan stroom op voor maximaal 20 huishoudens en warmte voor 9 huishoudens. Bij het kijken naar haalbaarheid moet ook meegenomen worden dat vergisting niet alleen een manier is om energie op te wekken, maar ook om organisch afval om te zetten in compost. Daarnaast is het voor een biovergistingsinstallatie binnen het stedelijk gebied van belang dat bij de locatiekeuze de veiligheid gegarandeerd kan worden en de overlast beperkt.

Sociale haalbaarheid

Omdat biovergisting alleen mogelijk is met organisch afval, is het een voorwaarde dat bewoners hun afval scheiden. Op dit moment wordt organisch afval pas gescheiden nadat het is opgehaald. Er zijn wel containers voor glas, textiel, papier en restafval maar daar wordt in de Wildemanbuurt beperkt gebruik van gemaakt. Het onderzoek wees uit dat buurtbewoners een positieve houding hebben ten aanzien van afvalscheiding maar om het dan vervolgens ook echt te gaan doen, is het belangrijk dat:
-  De buurtbewoners niet te veel moeite moeten doen om het afval te scheiden.
-  Het zichtbaar is dat afval scheiden effect heeft.
-  De bewoners op één of andere manier beloond worden voor het scheiden van afval. 
-  Bewoners het vertrouwen hebben dat iedereen meedoet.

Vervolg van het project

Op 21 februari 2018 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in de garage Notweg in Amsterdam. Op wijkniveau willen wij blijvend een kleine broodvergister inzetten om oud brood een andere bestemming te geven en zodoende de overlast door ratten, muizen en meeuwen als gevolg van oud brood op straat verminderen. Daarnaast willen wij samen met andere partijen zoals de gemeente, woning corporatie Stadgenoot en de Hogeschool van Amsterdam pilot projecten ontwikkelen rondom hergebruik van afvalstromen met behulp van biovergisting.

 

Alle rechten voorbehouden