Symposium Cultuurimpuls

Kunst en cultuur in de wijk werkt

Het symposium moet er toe bijdragen dat er nieuwe kunst- en cultuurpraktijken worden
ontwikkeld die daadwerkelijk impact hebben op de transformatie in aandachtswijken en een
duurzame revitalisering tot gevolg hebben.
Doe mee en breng je eigen project in. Een intervisieteam bestaand uit overige deelnemers geeft advies over hoe jouw project kan worden doorontwikkeld.
Je kan je project aanmelden tot 1 maart bij Annemiek van Bemmel van De Stad b.v.
Met de doorontwikkelingsprojecten willen we een aanvraag voorbereiden bij de regeling Innovatie Cultuuruitingen.

Datum: 25 maart 2010
Locatie: Diverse locaties rond het Afrikaanderplein in Rotterdam Zuid
Hoofdlocatie Moskee Kocatepe
Afrikaanderplein 40a
3072 EC Rotterdam
Tijd: Inloop 9.15 uur, start 10.00 uur einde 16.30 uur

Waarom doet cultuur ertoe?

Duurzame revitalisering van wijken, daar streeft de Cultuurimpuls naar. De Community of
Practice Cultuurimpuls is actief op zoek naar de legitimering en professionalisering van kunst
en cultuurprojecten in de aandachtswijken. De inzet is om het vermogen van een wijk te
versterken: hechtere sociale netwerken, meer cultuuruitingen en hogere economische
waarde. Er valt het nodige te melden over hoe kunst en cultuur wijken levendiger maakt.
Korte prikkelende sessies creëren het platform om met elkaar in gesprek te gaan en een
volgende slag te maken.

Hoe effectief is cultuur in de wijk?

De Community of Practice Cultuurimpuls biedt een leeromgeving voor kunstenaars en cultuuraanjagers om hun culturele interventies te spiegelen aan die van anderen en daardoor te verbeteren. Leerexpedities naar projecten en doorgaande reflectiesporen fungeren als een spiegel en houden een dialoog op gang over de maatschappelijke relevantie van cultuur in de wijk. Het eerste jaar heeft een aantal nieuwe inzichten en instrumenten opgeleverd waarmee de deelnemende projecten en programma’s hun eigen praktijk een stap verder kunnen brengen.

Programma

In het ochtendprogramma staat de vraag centraal wat opdrachtgevers kunnen hebben aan kunst en cultuur in de wijk. Is het alleen maar slagroom op de taart of zijn kunst- en cultuurinterventies effectief in het leefbaarder en weerbaarder maken van de wijk? En als dat zo is wat kunnen de opdrachtgevers, corporaties, bewonersgroepen, de gemeente en het Rijk, zelf doen om deze culturele kracht beter te benutten?

Doorontwikkeling van zes cultuurprojecten in wijken

Alle deelnemers aan de CoP worden uitgenodigd projecten voor te dragen die typerend zijn voor de vernieuwde praktijk van cultuur in de wijk. Uit deze projecten worden er zes geselecteerd die op het symposium in het middag programma worden doorontwikkeld middels intervisie van de deelnemers. Zowel de wat-vraag als de hoe-vraag komt aan bod. Wat zijn de beoogde resultaten en effecten? En met welke middelen kunnen deze worden bereikt?

Verder ontwikkelen projecten

In het middagprogramma staat de doorontwikkeling van projecten centraal. We nodigen de deelnemers uit zelf projecten voor te dragen die daarvoor in aanmerking komen. De doorontwikkeling vindt plaats middels een intervisiemethodiek. Per sessie wordt een intervisieteam samengesteld dat samen met de projectindieners aan de slag gaat om het project te verbeteren. De vraag van de indieners staat centraal. Ter verheldering van de vraag worden indieners ondervraagd door het intervisieteam. Daarna zal het team suggesties doen over de wijze waarop de vraag benaderd kan worden.

Het werkboek – zet je project in de etalage

Voor het symposium wordt een werkboek gemaakt waarin naast de resultaten van dit jaar en de
‘toolkit’ elk deelnemend project of programma de ruimte krijgt om zichzelf te presenteren. We willen
graag laten zien welke ontwikkeling de deelnemende projecten dit jaar hebben doorgemaakt, welke
nieuwe inzichten dat heeft opgeleverd en hoe met de toolkit gewerkt kan worden aan vernieuwing
(opwerking) van de projecten tot een verbeterde praktijk.
Het werkboek geeft onszelf en de externe partners inzicht in het soort wijken, projecten en ontwikkelingen waar we mee zijn, niet als een goed nieuws show, maar als ‘work in progress’.
Daarmee stellen we ook de genodigden, zoals de minister en vertegenwoordigers van de corporaties,
in staat zich een beeld te vormen van de voortgang en het belang daarvan.

Elk deelnemend project krijgt in het werkboek 3 pagina’s ter beschikking. Hiervoor vragen we jullie het volgende:
1. een projectprofiel op te stellen met behulp van de radar in samenwerking met Sikko
Cleveringa en Jan Brouwer (1 pag)
2. Een foto van de wijk die door Jan Brouwer wordt voorbereid op basis van de enquête met
aanvullingen en focus van jullie zelf + een illustratie (echte foto of tekening) (1 pag)
3. Een tekst te leveren die ingaat op de nieuwe inzichten die jullie zelf hebben opgedaan. Welke
ervaring, welke expeditie, welke discussie heeft voor jou een doorbraak betekend in het
denken over cultuur in de wijk? Het inzicht kan betrekking hebben op verschillende aspecten,
bijvoorbeeld: het ontwerp van een project, de beoogde resultaten, maar ook op de context,
zoals de relatie met andere partners, de herstructurering van de wijk en de effecten op de wijk
(waar wordt de wijk beter van)
4. Een voorbeeld van een project of programma waarin dat inzicht is toegepast liefst in de vorm
van een voorstel voor een proefneming binnen jullie eigen programma (3 + 4 samen 1 pag)
Uiterste inleverdatum: 1 maart

Uitnodiging voordracht voor de parallelsessie

De projecten die in de middag in de parallelsessies aan de orde komen kunnen dezelfde zijn als in het
werkboek staan, maar we willen wel graag voor deze voorstellen iets meer documentatie ontvangen.
Als je een projectvoorstel of een programmavoorstel wilt indienen voor de intervisie/doorontwikkeling
dan vragen we je deze wens duidelijk aan te geven in een bijgaande tekst waarin tenminste de
volgende aspecten aandacht krijgen:
- Wat is het doel van het voorstel en hoe ziet het profiel eruit: de radar en de context
- wat is er innovatief aan dit projectvoorstel, welke projectvernieuwing wordt beoogd? (dat kan
op allerlei terreinen liggen: de verbindingen tussen groepen, de beoogde effecten, andere
methodieken, overdraagbaarheid, relaties met de opdrachtgever)
- op welke van onze thema’s heeft het experiment betrekking: projectprofiel, effectiviteit, meten
van effecten, sociale kwaliteit, artistieke kwaliteit, duurzaamheid?
- Welke vraag heeft de indiener voor de intervisie op het symposium?
Deze tekst hoeft niet langer te zijn dan één A4, eventueel met documentatie.
Voor de selectie en het samenstellen van een intervisieteam is het nodig dat deze tekst ook voor 1
maart wordt ingeleverd.
Het CoP kernteam zal vervolgens met de indieners contact opnemen over de keuze van de projecten
en de wijze waarop daarmee zal worden omgegaan.
Met de doorontwikkelingsprojecten willen we een aanvraag voorbereiden bij de regeling Innovatie
Cultuuruitingen. Indienen van deze aanvraag kan uiterlijk tot 17 mei.
Het innovatiefonds is er op uit cultuur te verbinden met de maatschappij. Dat kan op verschillende
manieren: middels maatschappelijke relevantie, de verbinding met nieuwe doelgroepen, gebruik van
nieuwe middelen of media, innovatieve vormen van funding en ontwikkeling van verdienmodellen voor
cultuur. Kort gezegd, om in aanmerking te komen dienen de projecten van het Fonds niet alleen
innovatief te zijn, maar ook laten zien hoe de nieuwe praktijk zich verbindt met partners die bereid zijn
de innovatie te gebruiken en te continueren.
De vereisten van het fonds zijn na te lezen op de website
www.senternovem.nl/Innovatiecultuuruitingen/
Vooraf kunnen we geen enkele garantie geven dat het Cultuur innovatie Fonds onze projecten zal
honoreren. Het Fonds heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie. Wel kunnen we aangeven dat
de CoP projecten als groot voordeel hebben dat we een gebruikerscommunity en leeromgeving met
ons mee brengen. Dat is iets waar de commissie belang aan hecht.
Voor de indieners is het belangrijk dat jullie erover nadenken wie de duurzame partners van jullie
project zijn.