Artikel

Wat ons nu te doen staat

In het landschap van creatieve innovatie: Uitzichten

Het vormgeven van nieuwe betekenissen en het vernieuwen van relaties en verbindingen is een vorm van ‘social designs’, volgens Geoff Mulgan (directeur van de Londense Young Foundation). Als inspiratie voor ons onderzoek naar kritische succesfactoren van creatieve innovatieprocessen vroegen we Mulgan zijn ervaringen en observaties in te brengen. Op de werkconferentie over Creatieve Innovatie op 22 november 2007 presenteerde hij zijn visie op de noodzaak van innovatie in brede maatschappelijke zin, de kansen tot maatschappelijke vernieuwing door de toenemende praktijk van collectieve intelligentie en hoe concrete stappen genomen kunnen worden.

Publicatie

Auteurschap

360° benadering

Creatieve innovatie gebruikt een 360º benadering: ze werkt integraal vanuit verschillende invalshoeken. Centraal staat daarbij het idee dat organisaties die het publieke belang nastreven, een gezonde balans moeten hebben tussen input vanuit verschillende kanten. Niet alleen van boven (top-down) en van onderen (bottom-up), maar ook wat Mulgan aanduidt met 'horizontaal': van de zijkant, door inbreng van allerlei sociale netwerken, coalities en kennisbronnen. Volgens Mulgan is deze 'driedimensionale' visie op creatieve en sociale innovatie in opkomst en al zichtbaar in landen als Finland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Australië en China. Tijdens ons onderzoek blijken er ook in Nederland goede voorbeelden voorhanden. Deze hebben echter een incidenteel karakter en de urgentie om op te schalen lijkt te ontbreken. Ons onderzoek en dit manifest wil deze impasse zichtbaar maken en doorbreken.

'Social innovation depends on alliances between what could be called the 'bees' and the 'trees'. The bees are small organisations, individuals and groups, who have the new ideas, and are mobile, quick and able to cross-pollinate. The trees are the big organisations - governments, companies or big NGOs -which are poor at creativity, but generally good at implementation, and have the resilience, roots and scale to make things happen. Both need each other.'
Geoff Mulgan in zijn presentatie tijdens de conferentie Creatieve Innovatie, 22 november 2007

 

'Innovation does not come down a pipeline, but from the interaction of all the players together. The context for that to happen needs to be designed appropriately.' Charles Leadbeater, We-Think: the power of mass creativity, 2006

Vragen stellen

Het vinden van oplossingen begint bij het stellen van de goede vragen. Bij het verkennen van een nieuw domein als creatieve innovatie past het dat meer vragen worden opgeworpen dan antwoorden gegeven. Er zijn vele vragen die ons bezighouden en die, denken wij, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van creatieve innovatie. Daarom willen we ze graag aan u meegeven.

  1. Innovatie ontstaat door interactie. Interactie tussen verschillende soorten organisaties en mensen met verschillende ideeën en visies. Hoe kunnen we plekken ontwerpen en omgevingen organiseren waar dergelijke interacties kunnen ontstaan?
  2. Innovatie heeft belang bij de ontwikkeling van design thinking in maatschappelijke contexten. Niet om diensten en producten te ontwerpen, maar om vanuit een ontwerpperspectief nieuwe betekenisvolle situaties vorm te geven. Welke stappen moeten worden genomen om deze nieuwe ontwerppraktijk te ontwikkelen?
  3. Welke strategieën kunnen we ontwikkelen om creatieve innovatie te verbinden met sociale innovatie?
  4. Hoe ontwikkelen we nieuwe modellen voor het verbinden van cultuur en economie, waarbij niet de economisering van cultuur centraal staat, maar de culturisering van de economie en samenleving?
  5. reatieve innovatie vraagt om nieuwe, open, meer participatieve modellen van organisatie en zelf-organisatie. Hoe kunnen deze worden ontwikkeld binnen en tussen de organisaties die betrokken zijn bij vernieuwingsprocessen?
  6. Voor het ontwikkelen van een 360º benadering van innovatie neemt in een aantal landen de overheid initiatieven. Welke stappen kunnen in Nederland worden gezet?
  7. De urgentie is groot antwoorden te vinden voor sommige vraagstukken in de samenleving . De roep om creatieve innovatie en sociale innovatie zijn uitingen van de wens nieuwe vormen van maatschappelijke vernieuwing in gang te zetten. Wat zijn de factoren die de snelheid en schaal van dergelijke strategieën kunnen bevorderen?